Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a její řízení je nedílnou součástí každého pracovního vztahu, která spadá do jedné z mnoha povinností a odpovědností statutárního zástupce společnosti, které mu vyplývají z právních předpisů. Oblast BOZP je ošetřena množstvím zákonů, vyhlášek i nařízení vlády. Pro zaměstnavatele z nich vyplývá dost obsáhlý seznam povinností, z nichž ta nejobecnější zní: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.“ Samozřejmě, čím větší firma, čím vyšší počet zaměstnanců, strojů a pracovišť, tím se problematika BOZP stává pro zaměstnavatele komplikovanější. Zde je výtažek zákonů, vyhlášek i nařízení vlády:

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.

Vyhlášky 18 (tlaková VTZ), 19 (zdvihací VTZ), 20 (elektrická VTZ), 21 (plynová VTZ)/1979 Sb. obecně vysokotlaká zařízení VTZ.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Naše firma Vám nabízí širokou škálu bezpečnostních tabulek, veškeré služby zajišťující bezpečnost práce a požární ochranu (školení BOZP a PO, školení práce ve výškách, školení preventivní požární hlídky, příprava firmy pro případnou kontrolu státního úřadu inspekce práce, zpracování kategorizace, vyhledání rizik a spoustu dalšího).