Požární ochrana – hasicí přístroje, hydranty,..

Důkladná ochrana před vznikem požáru a jeho ničivými následky je jednou z věcí, které byste jako podnikatelé (obzvláště provozovatelé velkých podniků), ale i jako fyzické osoby rozhodně neměli zanedbávat. Jistě, stoprocentní jistotu mít nikdy nebudete, pečlivá prevence, důsledné kontroly a dodržování předpisů vám ovšem zajistí klidnější spánek a hlavně usnadní jednání s orgány státního požárního dozoru.

b8c0386eb57c8a46f3814638602dbc07

HASICÍ PŘÍSTROJ je jedním z věcných prostředků požární ochrany (§ 2 odst. 3 vyhlášky o PP). Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Hasicí přístroje rozdělujeme podle druhu hasicích látky a to na:

vodní – Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek.

pěnový – Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku – pracuje na principu dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda hasí pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) jimi lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton, které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF významně působí izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku). Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím.

práškový – Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím. Hasebním efektem je stěnový efekt. Je nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach (elektronická zařízení atd.).

sněhový – Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi −30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Nelze jím hasit sypké materiály, neboť proud plynu je velmi prudký. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.). Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.

halonový – Hasivem jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt. Hasivo má však negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a je jedovaté. Nesmí se proto používat ve špatně větratelných prostorách, na žhoucí látky a na požáry lehkých kovů.

Hasicí přístroj bychom měli mít pověšený tam, kde hrozí reálná možnost požáru, tedy například v místnosti s plynovým spotřebičem (vařič) nebo poblíž hlavního vchodu. Jestliže založíte přístroj kamsi do zapadlého regálu v dílničce, mohli jste si vydání za něj ušetřit. Hasicí přístroj musí být po ruce.

Pohotový a účinný pomocník pro případ začínajícího požáru je také HASICÍ SPREJ. Hlavní přednostmi tohoto spreje jsou především snadná manipulace, spolehlivost a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

Hasicí sprej je určen k hašení začínajících požárů třídy A (pevné látky – dřevo, papír, tkaniny apod.), B (kapaliny – benzín, nafta, rozpouštědla, barvy, apod. vyjma olejů) a C (běžná plynová zařízení s provozním tlakem do 0,3 MPa). Konstrukce spreje umožňuje hašení v jakékoli poloze, i dnem vzhůru, což zvláště při stresové situaci zabezpečí funkčnost za všech okolností. Náplň je pod stálým tlakem a sprej proto funguje ihned po prvním stisknutí rozprašovače. Podle potřeby lze hašení libovolně přerušovat. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasiva).

obrazek_18

Mezi další základní prostředky požární bezpečnosti budov slouží HYDRANTOVÝ SYSTÉM, obecněji označované jako hydranty. Naše hydrantové systémy splňují podmínky stanovených ČSN 730873 a ČSN EN 671-1. Mimo jiné je zde na hydrantové systémy kladen požadavek obsluhy jednou osobou, což umožňuje naviják s tvarově stálou hadicí a uzavíratelnou proudnicí. Hydrantové systémy mohou být v provedení pro zazdění, nebo jako závěsné.

Do požární ochrany neodmyslitelně patří např. i AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE. Ten je navržen pro včasné varování před začínajícími a rozvíjejícími se požáry prostřednictvím detekce kouře. Nedetekuje teplo, plamen a plyny. Detektory signalizují nebezpečí pomocí sirény a blikajícími LED diody. Tato signalizace umožňuje abyste včas zamezili dalšímu šíření požáru, případně opustili budovu. Autonomní hlásič kouře nejsou určeny pro instalace mimo byty a rodinné domy.

Na veškeré uvedené požární zařízení provádíme potřebné REVIZE a samozřejmostí jsou i zápisy o provedených kontrolách.